Informatievoorziening inzake verwerking van persoonsgegevens

Algemeen.

Ship Spares Logistics B.V, hierna te noemen SSL, stelt uw bezoek aan onze website op prijs. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Europese Privacy Verordening, GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Doel.

SSL verwerkt gegevens van personen en bedrijfsvertegenwoordigers die gebruik willen (gaan) maken van de dienstverlening van SSL. Dat zijn o.m. klanten van SSL, door SSL ter uitvoering van haar overeenkomsten ingeschakelde hulppersonen, experts, vervoersmaatschappijen en andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering of voorbereiding van overeenkomsten, een en ander uitsluitend voor zover verwerking voor een optimale dienstverlening door SSL noodzakelijk is.

Welke gegevens.

SSL verzamelt o.a. NAW gegevens, (mobile) telefoonnummers, faxnummers en IP adressen. Deze opsomming is niet limitatief.

Toestemming.

Eveneens kan SSL persoonsgegevens verwerken na geldig verkregen toestemming van de betrokkene. O.a. wordt deze toestemming verleend door invullen van een contactformulier op onze website dan wel via enig communicatiemiddel. Verwerking vindt uitsluitend plaats voor het specifieke doel waarvoor de toestemming is verleend, zoals o.a. het doen van offerte, toezending nieuwsbrief of beantwoording van vragen.

Bewaren.

SSL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij werden verwerkt, dit met inachtneming van wettelijke voorschriften.

Gegevensdoorgifte.

Door SSL verwerkte persoonsgegevens worden alleen aan derden (binnen of buiten de EU) doorgegeven indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een door SSL gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen, of na door de betrokkene uitdrukkelijk gegeven toestemming, dan wel ingevolge de wet. Onverminderd het voorgaande spant SSL zich vóór doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU of Europese Economische ruimte (Noorwegen, Lichtenstein en Ijsland) in om passende waarborgen te treffen waardoor een voldoende hoog beschermingsniveau wordt geboden.

Beveiliging persoonsgegevens. 

SSL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen. Onder meer strekken deze maatregelen ertoe situaties te voorkomen waarbij sprake kan zijn van vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens. Met het oog op de gegevensbescherming maakt SSL gebruik van een SSL-certificaat.

Bij ongeoorloofde toegang van de systemen van SSL worden direct alle maatregelen genomen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. En onverhoopt datalek wordt onverwijld gemeld conform AVG.

Inzien, wijzigen & verwijderen.

Tenzij de wet het tegendeel bepaalt heeft u steeds het recht uw persoonsgegevens in te zien, aanpassing of verwijdering daarvan te verlangen. Verzoeken daartoe graag richten aan info@ss.nl. U kunt daar ook terecht met klachten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG geeft u het recht om een klacht over de verwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.